Trafikstigning på Øresundsbron

øresundsbronFor første gang siden 2009 havde Øresundsbron i 2014 stigende vejtrafik. Resultatet før værdiregulering var 783 millioner kroner – en forbedring på 186 millioner i forhold til året før.

Vejtrafikken steg med 3,4%, hvilket er den største trafikstigning i seks år, selv hvis man ser bort fra effekten af strejken i juni 2014.

Udviklingen skyldes primært fritidstrafik med BroPas, som er steget med 7,6%. I løbet af efteråret er den tilbagegang, som har præget pendlertrafikken de seneste år, aftaget. Sidst på året ser det ud til at udviklingen er vendt, med øget pendling. Fragttrafikken fortsætter med at stige, men i mindre grad end tidligere. Øresundsbrons andel af lastbilstrafik over Øresund var i 2014 53%.

”Vi ser først og fremmest, at det er de store, traditionelle attraktioner, som lokker folk over sundet”, siger Caroline Ullman-Hammer, adm. direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Vejindtægterne steg til 1.211 millioner kroner, en vækst på 68 millioner sammenlignet med 2013. Indtægterne fra jernbanen faldt noget på grund af justering af indeksreguleringen.

Driftsomkostningerne faldt og resultatet før renter blev et overskud på 1.167 millioner – en forbedring med 68 millioner kroner.

Renteudgifterne faldt med DKK 118 millioner til 384 millioner kroner på grund af lavere renter, mindre nettogæld og faldende inflation. Den rentebærende nettogæld faldt med 1.611 millioner i perioden.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 783 millioner kroner – en forbedring på 186 millioner.