Advokatfirmaet Poul Schmidt har opgaven med at være statens advokat, Kammeradvokaten, der nu har undersøgt forløbet om kæmpekonkursen i Bravo Tours’ moderselskab. Arkivfoto.

Rejsegarantifonden frikendt efter kæmpekonkurs

Kammeradvokatens undersøgelse af Rejsegarantifondens rolle for 150 millioner kroner krakket i Bravo Tours, frikender fonden. Men ”beslutninger bør ikke alene træffes af formanden” for fonden, hedder det.

Det er Kammeradvokatens vurdering, at bestyrelsen for Rejsegarantifonden ”ikke har handlet hverken ansvarspådragende eller kritisabelt i sin behandling af sagen.”

Det står der blandt andet i den pressemeddelelse, Rejsegarantifonden udsendte torsdag formiddag om det enorme krak i oktober sidste år i Bravo Tours’ daværende moderselskab, TravelCo Nordic. Undersøgelsen blev leveret fra Kammeradvokaten allerede den 28. januar, for to uger siden.

Konkursen kommer til at koste Rejsegarantifonden omkring 150 millioner kroner, har fonden tidligere oplyst til STANDBY.DK

Dermed er konkursens den suverænt største i Rejsegarantifondens historie. De ti hidtil største konkurser i Rejsegarantifondens historie har samlet kun kostet lidt over 100 millioner kroner.

Rejsegarantifonden bad i november sidste år statens advokat, Kammeradvokaten, uvildigt undersøge forløbet omkring konkursen i TravelCo Nordic – herunder om Rejsegarantifonden og dens bestyrelse kan bebrejdes noget i forbindelse med konkursen. Om der var sket ”ansvarspådragende beslutninger.”

Beslutninger bør ikke alene træffes af formanden
Rejsegarantifonden skriver i dagens pressemeddelelse blandt andet: ”Rejsegarantifonden har bedt Advokatfirmaet Poul Schmith (Kammeradvokaten, red) foretage en uvildig undersøgelse af forskellige forhold før, under og efter, at TravelCo Nordic A/S gik konkurs.

Advokatfirmaets redegørelse er nu færdig. Hovedkonklusionerne er, ifølge pressemeddelelsen fra Rejsegarantifonden:

1) Rejsegarantifondens beslutninger i sagen har taget sit udgangspunkt i saglige hensyn og har været baseret på et forsvarligt beslutningsgrundlag.

2) Rejsegarantifondens tilsyn har løbende søgt at sikre sig et tilstrækkeligt og retvisende beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

3) Rejsegarantifondens bestyrelse er i medfør af lovgivning overladt et betydeligt skøn ved vurderingen af, hvordan en rejseudbyder skal afdække fondens risiko. Dette skøn udøves på baggrund af fondens formål, der er at sikre forbrugerbeskyttelsen til den samlet set laveste omkostning for branchen i almindelighed, samt i tilfælde af en forestående konkurs. Desuden har bestyrelsen hjemmel til at acceptere et lavere forslag om konsolidering efter en konkret vurdering.

4) Bestyrelsen har hjemmel til at inddrage fondens risiko på et givent tidspunkt.

5) Det er advokatfirmaets vurdering, at bestyrelsen ikke har handlet hverken ansvarspådragende eller kritisabelt i sin behandling af sagen.

6) Det vurderes, at beslutninger om at fravige gældende praksis bør forelægges den samlede bestyrelse, såfremt der er tid til det, og ikke alene træffes af formanden (Kjeld Zacho Jørgensen, red)

7) Der er i de øvrige forhold efter konkursen og i forbindelse med salget i sin helhed ikke grundlag for at rejse kritik af de involverede parter,” står der i pressemeddelelsen.

Tilfreds med konklusioner
Bestyrelse og direktion er tilfredse med redegørelsens konklusioner, der bygger på et omfattende materiale. Det har hele tiden været bestyrelsens opfattelse, at de trufne beslutninger hviler på saglige hensyn, og at de ligger inden for rammerne af den gældende lovgivning, skriver fonden i pressemeddelelsen.

Videre hedder det: ”Bestyrelsen vil i den kommende tid have en nøje gennemgang af hele undersøgelsen med henblik på at vurdere, om der kan uddrages læringspunkter til justeringer af fondens fremtidige praksis. Det gælder i forhold til interne processer, krav til analyser og redegørelser samt eventuelt behov for justeringer i lovgivningen på området.”

Meget er slettet
Redegørelsen offentliggøres i det omfang, det er muligt under hensyntagen til, at der er oplysninger og beskrivelser, som er omfattet af forretningsmæssige eller fortrolighedsmæssige hensyn, skriver fonden i pressemeddelelsen og fortsætter:

”Det betyder, at de afsnit, der udgør advokatfirmaets beskrivelser og analyser af forløbene i sagen, er udeladt, da de indeholder mange og meget detaljerede oplysninger, som er omfattet af rejsegarantifondslovens paragraf 13a.”

Selve undersøgelsen fra Kammeradvokaten er på 120 sider, det er dog kun 56 sider, der offentliggøres. Undersøgelsen blev leveret fra Kammeradvokaten til Rejsegarantifonden allerede den 28. januar, for to uger siden.

Videre skriver fonden i pressemeddelelsen: “Ifølge denne bestemmelse, 13a, har fondens direktion og bestyrelse tavshedspligt blandt andet om de oplysninger, fonden har forlangt at få af rejseudbyderne om kapitalberedskabet. Bestyrelsen har vurderet, at denne tavshedspligt ikke ophæves, selv om rejseudbyderen går konkurs, medmindre der alene er tale om helt overordnede forhold vedrørende selskabets kapitalberedskab op til konkursen.”

Til gengæld har bestyrelsen valgt at offentliggøre alle advokatundersøgelsens sammenfattende vurderinger stort set i deres fulde ordlyd, da de omfatter advokatfirmaets vurderinger af Rejsegarantifondens handlinger i sagen. Og netop dette har været bestyrelsens ønske at få vurderet af en uvildig part, hedder det.

Redegørelsen til offentliggørelse kan læses her.

Relaterede artikler:

Mange tusinde venter på penge efter kæmpekonkurs

Det skal statens advokat undersøge i garantifonden

Her er de ti største danske rejsebureau-konkurser